Regulamin

REGULAMIN KLUBU SPORTOWEGO TK

 

ROZDZIAŁ I

Cele i sposoby działania.

1. Organizacja i realizacja współzawodnictwa sportowego.
2. Reprezentowanie klubu w innych organizacjach, których klub jest członkiem.
3. Przygotowanie par do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym (klasy H, G, F, E, D,C, B, A, S).
4. Rozwijanie działalności prowadzącej do podnoszenia sprawności fizycznej dzieci, młodzieży i dorosłych.
5. Krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania różnych form tanecznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

ROZDZIAŁ II

Członkowie Klubu - ich prawa i obowiązki.

Członkami klubu są dzieci, młodzież i dorośli.
Członkowie klubu mają prawo do :
1. brania udziału we wszelkiego rodzaju treningach organizowanych przez klub,
2. brania udziału w obozach i zgrupowaniach zorganizowanych przez KS TK
3. brania udziału w zawodach wytypowanych przez zarząd klubu,
4. uzyskania niezbędnych informacji w zakresie działalności klubu,
5. korzystania z indywidualnych zajęć prowadzonych przez trenerów i instruktorów klubu.

Obowiązki członka klubu.

Członek Klubu zobowiązany jest do:
1. Przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu ,statutu, oraz wszelkich rozporządzeń władz klubu.
2. Aktywnego uczestniczenia w treningach, obozach, zgrupowaniach.
3. Koleżeńskiego postępowania wobec innych członków.
4. Uiszczania składek członkowskich w terminach ustalonych przez zarząd.
5. Usprawiedliwienie nieobecności na treningach, zawodach, obozach, zgrupowaniach.
6. Pomocy w pracach klubu w miarę swoich możliwości.
7. Przestrzegania Regulaminów i Przepisów FTS, MZT.

ROZDZIAŁ III

Przyjęcie do klubu.

1. Członka Klubu przyjmuje Zarząd na podstawie wypełnionej deklaracji członkowskiej i opłaconej składki członkowskiej.
Klub Sportowy TK - Deklaracja.pdf

ROZDZIAŁ IV

Postępowanie dyscyplinarne i wyróżnienia.

1. Klub może nakładać kary na swoich członków, którzy nie wywiązują się ze swoich obowiązków poprzez:
- upomnienie,
- naganę
- zawieszenie w prawach członkowskich na okres 1 miesiąca do 1 roku,
- zakaz reprezentowania klubu w zawodach,
- wykluczenie z klubu.
2. Klub może wyróżniać swoich członków poprzez:
- udzielenie pochwały,
- wyróżnienie dyplomem.

Za Zarząd KS TK
Prezes KS TK
Małgorzata Szyda